Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy do pobrania


Przygotowany przez:

Art and Design Society
90-562 Łódź, Łąkowa 11
Email: [email protected]


Formularz w pliku pdf do pobrania powyżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LODZ600

Data wpływu Formularza Zgłoszeniowego 
Data: _______________________ Godzina: _______________________ 

Podpis: _______________________ 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ARTYSTY PROJEKTU LODZ600

1. Imię i Nazwisko (Pseudonim Artystyczny) _________________________________________________________________________ 
2. Data urodzenia: _______________________ 
3.Adres zamieszkania/korespondencji _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
4.Telefon kontaktowy: _____________________________________
5. Adres mailowy: _____________________________________
6. Dodatkowe informacje: Numer uczestnika (nadaje organizator): _____________________________________ 

Prawdziwość podanych przeze mnie informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem 

Data: _____________________________________ Podpis:____________________________________
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatną ekspozycję moich prac z oznaczeniem mnie jako autora prac (imieniem i nazwiskiem) na wystawie „Łódź 600” będącej finałem projektu „Łódź 600”. Wyrażam również zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wyżej wymienionego działania artystycznego, którego elementem będą moje prace do celów marketingowych przez jego zamieszczenie w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterze), reklamach prasowych przez organizatora wystawy.
 
Art and Design Society | 90-562 Łódź, Łąkowa 11 | Tel: +48 662 109 190 | Email: [email protected]
2 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 8. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. 9. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa. 10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzani realizowane przez Administratora. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z Administratorem danych: Art and Design Society pod adresem e-mail: [email protected] 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia projektu „Łódź 600” i promowania informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach związanych z projektem. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do identyfikacji prac i ich prezentacji. 5. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania. 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora. 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Art and Design Society Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


RODO:

Data: _____________________________________ Podpis: _____________________________________